บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศบังกลาเทศ (Bangladesh) ทุกประเภทวีซ่า และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี

บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศบังกลาเทศ (Bangladesh) ทุกประเภทวีซ่า และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี - NYC Visa Service    ประเทศบังกลาเทศ (Bangladesh) เป็นประเทศในทวีปเอเชียใต้ ตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย มีชายฝั่งทะเลอ่าวเบงกอล มีพื้นที่ 147,570 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว 165 ล้านคน ทำให้เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 8 ของโลก

    ประเทศบังกลาเทศเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้ำ และทะเล เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของโลก นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น สิ่งทอ รองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า


ประวัติความเป็นมา

    ประเทศบังกลาเทศเดิมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศปากีสถาน แต่ได้แยกตัวออกมาเป็นประเทศเอกราชในปี พ.ศ. 2514 จากการสู้รบระหว่างชาวมุสลิมและชาวฮินดู


ภูมิศาสตร์

    ประเทศบังกลาเทศตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย มีชายฝั่งทะเลอ่าวเบงกอล ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ติดกับประเทศอินเดียทางทิศเหนือและทิศตะวันออก

    ประเทศบังกลาเทศมีภูมิประเทศที่ราบลุ่มแม่น้ำ แม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำพรหมบุตร แม่น้ำเมฆนา และแม่น้ำอิรวดีสภาพอากาศ

    ประเทศบังกลาเทศมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น มีฤดูกาลหลัก 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูมรสุม และฤดูหนาว

 • ฤดูร้อนมีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส
 • ฤดูมรสุมมีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส
 • ฤดูหนาวมีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศาเซลเซียส


ประชากร

    ประเทศบังกลาเทศมีประชากรราว 165 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ภาษาราชการคือภาษาเบงกอล


ศาสนา

    ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักของประเทศบังกลาเทศ โดยมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามราว 90% รองลงมาคือศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ


ภาษา

    ภาษาเบงกอลเป็นภาษาราชการของประเทศบังกลาเทศ ภาษาอื่น ๆ ที่พูดกันทั่วไป ได้แก่ ภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษ และภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกเศรษฐกิจ

    ประเทศบังกลาเทศเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น สิ่งทอ รองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า


สถานที่ท่องเที่ยว

    ประเทศบังกลาเทศมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น เมืองธากา เมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพรหมบุตร มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น มัสยิดบาลาฮานุร์ มัสยิดชาร์ชาห์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบังกลาเทศ


 •     เมืองมัลดีก เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพรหมบุตร มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น โบราณสถานรามซาเรห์ โบราณสถานปัญจาซาเรห์

 •     เมืองซิลเฮต เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมฆนา มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น หาดโคลกาตา น้ำตกปาตูคาม


การเดินทาง

การเดินทางไปยังประเทศบังกลาเทศ สามารถเดินทางได้โดยเครื่องบิน รถยนต์ และเรือ

 • การเดินทางโดยเครื่องบิน มีสายการบินให้บริการจากประเทศไทยไปยังประเทศบังกลาเทศ ได้แก่ การบินไทย สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 • การเดินทางโดยรถยนต์ สามารถเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศบังกลาเทศโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 วัน

 • การเดินทางโดยเรือ สามารถเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศบังกลาเทศโดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 วัน

    สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศบังกลาเทศ จำเป็นต้องมีวีซ่าเข้าประเทศ โดยประเภทวีซ่าที่ขอได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางไป เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมญาติ วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน เป็นต้นความยุ่งยากและซับซ้อนของการยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง

    การยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเองอาจมีความยุ่งยากและซับซ้อน เนื่องจากต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่เอกสารอาจสูญหายหรือถูกปฏิเสธวีซ่าได้


ตัวอย่างเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศบังกลาเทศ

 • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

 • รูปถ่ายขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ

 • ใบสมัครวีซ่า

 • หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน

 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศบังกลาเทศ (ในกรณีวีซ่าเยี่ยมญาติ)

 • หลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปประเทศบังกลาเทศ (ในกรณีวีซ่าท่องเที่ยว)

อัตราการปฏิเสธวีซ่า

    อัตราการปฏิเสธวีซ่าของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประวัติการเดินทาง ประวัติการทำงาน สถานะทางการเงิน เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศบังกลาเทศ อัตราเฉลี่ยของการปฏิเสธวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 10%


บริการรับยื่นวีซ่าโดย NYC Visa Service

    NYC Visa Service ให้บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศบังกลาเทศ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี ด้วยบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ประเมินโอกาสในการได้รับวีซ่า เตรียมเอกสาร ยื่นวีซ่า และติดตามผล


ตัวอย่างบริการรับยื่นวีซ่าโดย NYC Visa Service

 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปประเทศบังกลาเทศ

 • การประเมินโอกาสในการได้รับวีซ่าตามข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 • การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสถานทูตหรือสถานกงสุล

 • การยื่นวีซ่ากับสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศบังกลาเทศ

 • การติดตามผลการพิจารณาวีซ่าและแจ้งผลให้ทราบ


ข้อดีของใช้บริการรับยื่นวีซ่าโดย NYC Visa Service

การใช้บริการรับยื่นวีซ่าโดย NYC Visa Service มีข้อดีดังนี้

 • สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา

 • ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี

 • บริการครบวงจร ครอบคลุมทุกขั้นตอน

 • อัตราการอนุมัติวีซ่าสูงNYC Visa Service ได้ช่วยให้ผู้ใช้บริการจำนวนมากได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศบังกลาเทศ 

ตัวอย่างเช่น

 • คู่รักชาวไทยที่วางแผนจะแต่งงานกับชาวบังกลาเทศ ได้ใช้บริการรับยื่นวีซ่าแต่งงาน โดย NYC Visa Service ได้ช่วยเตรียมเอกสารที่จำเป็นและยื่นวีซ่าให้กับสถานทูตบังกลาเทศ ซึ่งผลการพิจารณาออกมาว่าได้รับการอนุมัติวีซ่า

 • ครอบครัวชาวไทยที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติในประเทศบังกลาเทศ ได้ใช้บริการรับยื่นวีซ่านักเรียนให้กับบุตร โดย NYC Visa Service ได้ช่วยเตรียมเอกสารที่จำเป็นและยื่นวีซ่าให้กับสถานทูตบังกลาเทศ ซึ่งผลการพิจารณาออกมาว่าได้รับการอนุมัติวีซ่า

 • พนักงานบริษัทสัญชาติไทยที่ทำงานในประเทศบังกลาเทศ ได้ใช้บริการรับยื่นวีซ่าทำงาน โดย NYC Visa Service ได้ช่วยเตรียมเอกสารที่จำเป็นและยื่นวีซ่าให้กับสถานทูตบังกลาเทศ ซึ่งผลการพิจารณาออกมาว่าได้รับการอนุมัติวีซ่า

    การเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ต้องผ่านกระบวนการขอวีซ่าที่ซับซ้อนและต้องการความรอบคอบ เพื่อให้การเดินทางเป็นไปได้สะดวกและปลอดภัย บริการรับยื่นวีซ่าของเรานำเสนอความสะดวกสบายและความมั่นใจในการดำเนินการทั้งหมด โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศบังกลาเทศ (Bangladesh) ทุกประเภทของวีซ่า


บริการขอวีซ่าทุกประเภท

    เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในการให้บริการรับยื่นวีซ่าและแก้ไขปัญหาวีซ่าทุกประเทศ พวกเราเข้าใจถึงความซับซ้อนของกระบวนการวีซ่าและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการในทุกขั้นตอน


การแก้ไขปัญหาวีซ่า

    บางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับวีซ่าอาจทำให้การเดินทางเสียหาย แต่กับทีมงานของเรา เรามีความเข้าใจในทุกข้อกำหนดและเงื่อนไข และสามารถแก้ไขปัญหาวีซ่าที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณมั่นใจได้ในการเดินทางของคุณ


บริการที่ครอบคลุมทุกประเทศ

    NYC Visa Service มีความสามารถในการรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาหรือแอฟริกา เรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง


การรับประกันความพึงพอใจ

    NYC Visa Service ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า เรามุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพสูง และพร้อมที่จะดูแลความต้องการของลูกค้าทุกท่าน 


สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางของคุณ

    NYC Visa Service มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางของคุณ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ บริการที่รวดเร็ว และความประทับใจในการแก้ไขปัญหา เรามั่นใจว่าเราคือคู่ค้าที่เหมาะสมสำหรับความสำเร็จของคุณในการ


   กรุณาติดต่อเรา NYC Visa Service วันนี้เพื่อรับคำปรึกษาและเริ่มต้นการเตรียมการเดินทางของคุณไปยังประเทศที่คุณต้องการ ทั่วโลก อย่างสบายใจและปลอดภัย


หากคุณกำลังมองหาบริการที่มีคุณภาพในการยื่นวีซ่า แปลเอกสาร, และรับรองเอกสาร ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลก NYC Visa Service คือคำตอบของคุณ ติดต่อเราได้ทาง Call Center ที่เบอร์ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @NYC168 หรืออีเมล contact@ilc.ltd หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือที่คุณต้องการในการยื่นวีซ่าและการแปลเอกสารของคุณ เราเชื่อว่าคุณจะพบคุณภาพและความคุ้มค่าในบริการของเราที่มีมาตรฐานสูงสุด


ติดต่อเรา

NYC Visa Service
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NYC Visa and Translation NAATI Notary Public Service
 • LINE : @nyc168
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@nycvisa.org

0 ความคิดเห็น